Létrejött ifjúsági közösségek

Ifjúság hangja - Média klub - Bodi Ladik

Az IFJÚSÁG HANGJA program elindításakor az vezérelt bennünket, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak az önkifejezésre, a minél hatékonyabb érdekérvényesítő technikák megismerésére, és egyúttal teremtsünk egy olyan közeget számukra, ahol jól érzik magukat. Alternatívát kínáltunk a tévénézéssel szemben, és igyekeztünk kihasználni a fiatalok természetes kíváncsiságát, fogékonyságát az új dolgok iránt. Nem titkolt szándékunk volt az is, hogy megismertessük a médiával a fiatalokat, de a média azon oldalával, amely nem a bulvár szintet képviseli, hanem valódi értékközvetítő szerepet tölt be.
Ennek jegyében formálódott a gondolat, hogy létrehozunk Tarnabodon egy hiánypótló helyi újságot. A tartalom megtöltése nem volt nehéz, hiszen korábban nem jelent meg a községben helyi média, így ki lehetett használni az újdonság varázsát, és egy valóban értékközvetítő lapot lehetett alkotni. Az értékét egyedisége adta és az, hogy csak az itt élő emberekről, a hétköznapjaikról és ünnepeikről szólt.
A lap megjelenése azon túl, hogy a lakosság számára élményt jelentett, hiszen a szomszédjait, barátait, gyermekét, esetleg saját magát is viszontláthatta benne, nem várt, de remélt hozadékkal is bírt. Létrejött egy ifjúsági társaság – MÉDIA KLUB -, amelynek tagjai úgy gondolták és gondolják, hogy képesek megtanulni az újságírás alapvető formáit, képesek összegyűjteni a megfelelő információkat, azokat elrendezni, összerakni úgy, hogy abból akár önállóan is, illetve segítséggel elkészülhessen majd a következő években a tarnabodi újság.
A fiatalok nagyon aktívan vetették bele magukat a munkába. Többen közülük már az első lapszám létrejötténél is segédkeztek, a többiek pedig élénk figyelemmel kísérték, és igazi elismerést jelentett a részükről, amikor az elkészült újságot néma csendben, figyelemmel olvasták.
A nyár során alakult, formálódott a csapat, egyre világosabbá vált számukra, hogy mire is vállalkoznak, és ennek megfelelően az is, hogy ez egy nagyon összetett feladat, amely mindenkitől megkövetel bizonyos fokú tájékozottságot, fogalmazási készséget, szereplési vágyat. Nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell erősíteni bennük azokat az alapkészségeket, amelyekre alapozva hozzá lehet kezdeni az újságírói munka, az újságszerkesztés rejtelmeinek a feltárásához.

Az alapkészségek megerősítésére nyári tréningen került sor, amelyet júliusban és augusztusban bonyolítottunk. Heti rendszerességgel jöttek össze a fiatalok, és ezeken az alkalmakon alapvető fogalmazási ismereteket sajátítottak el, valamint megismerték a különböző sajtóműfajokat. Ezek az összejövetelek nagyon jó hangulatban teltek el, hiszen egy-egy félre sikerült mondat alkalmat adott a nevetésre, és egyúttal arra is, hogy játszva ismerjék meg az alapvető fogalmazási technikákat.

A szeptemberben megjelent tarnabodi lap már magán viseli a fiatalok kézjegyét. Ötleteikkel segítették tartalommal megtölteni az oldalakat, kritikát mondva az előző számról hozzájárultak a hibák kiküszöböléséhez, illetve több cikk megírásával aktívan is kivették a részüket az újságírásból. A képszerkesztői tevékenységet is szívesen vállalták, ők segítettek a képek kiválogatásában, összeállításában.
Természetesen a munka nem korlátozódott szigorúan az írott sajtóra, hiszen egy-egy műfaj tekintetében párhuzamosan lehetett bemutatni az újságban, tévében, rádióban, Interneten való megjelenési formát is. Ezzel egyúttal a fiatalok olyan ismeretekhez is jutottak, amelyek segítségével praktikusabban és célirányosabban tudták használni a különböző forrásokat, például az Internetet.

A nyár során gyakorlatilag kialakult egy olyan csapat, amely elkötelezte magát a média mellett, így nem volt számukra kérdéses, hogy a program kifutása után is együtt maradnak-e. Ehhez kínált kitűnő alkalmat a Heves Megyei Hírlap novembertől tavaszig tartó média vetélkedője – LADIK, azaz a LAPOT A DIÁKOKNAK címmel -, amelyet 7-8. osztályos tanulóknak hirdetett meg. Egyöntetűen arra szavaztak a csapat tagjai, hogy nevezzenek erre a vetélkedőre, így téve próbára a tudásukat, illetve felvállalva azt, hogy új ismeretekre tesznek szert, új kihívásoknak felelnek meg. A csapat vezetője egy fiatalember lett, aki a két újság számára rengeteg fényképet készített a tavasz és a nyár során, illetve aktívan részt is vett az újság szerkesztésében, így szerezve gyakorlatot. Mivel a verseny jelenleg is zajlik, így nem tudjuk, milyen eredményt fognak elérni a BODI LADIKOSOK. Ám ami az eredménynél fontosabb az az, hogy volt bátorságuk elindulni, megméretni magukat, és úgy gondoljuk, ezzel megtették a legnagyobb és legbátrabb lépést, ami kiviheti őket a világba.

*

A MÉDIA KLUB megalakulása

Helyszín: Tanoda
Ideje: 2010. július 21.
Az alakuló ülés résztvevői: a jelenléti ív szerint

A MÉDIA KLUB az Ifjúsági Információs Pont Ifjúság hangja című alprogramjának folytatásaként alakul meg (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0035)

Célunk:
• Az újságírás alapformáinak megtanulása,
• a médiában való eligazodás,
• részvétel a Tarnabod… amiről tudni akarunk c. helyi lap szerkesztésében,
• a Heves Megyei Hírlap LADIK című média vetélkedőjén való részvétel

A MÉDIA KLUBNAK bárki tagja lehet, aki elfogadja a céljainkat, aki érdeklődik az újságírás, a média iránt.

A találkozások időpontjai a feladatoktól függnek, de legalább havonta egy alkalommal összejövünk.


Ifi közösség – Kézműves csoport

A program indulásakor szabadidős tevékenységek széles tárházát kínáltuk a fiataloknak, többek között a kézműves foglalkozásokon megismerkedhettek a különböző technikákkal az egyszerűbbektől az összetettebbekig. Az érdeklődés felkeltésén túl az volt a célunk, hogy az ehhez kapcsolódó készségeiket (finommotorika, kombinatív gondolkodás, térlátás, fantázia, kitartó munka, önkifejezés) fejlesszük, illetve nem utolsósorban a gyors sikerélményhez való juttatás is feladat volt.

Számos technikát kipróbáltunk: rajzolás, festés, mintázás, papírhajtogatás, gyöngyfűzés, ragasztás. Mindezt változatos anyagokkal, felületeken. A ceruzarajztól indultunk, azután előkerült a festék, a színes aszfaltrajzkréta, a papírhajtogatáshoz használt eszközök, a legnagyobb újdonságként az arcfestő ceruza, de a kitartó munkát kívánó gyöngyfűzéshez szükséges anyagok, eszközök is.

A nyár folyamán grafikus szakember segítségét is igénybe vettük azzal a céllal, hogy alapvető rajzi ismeretekkel megismertesse a résztvevő fiatalokat. A heti rendszerességgel tartott szakköri foglalkozások jó hangulatban teltek, sok ismeretet magukba szívtak a résztvevők, de az is körvonalazódni látszott, hogy melyik az a technika, ami leginkább felkeltette az érdeklődésüket, legtöbb újdonságot jelent, szívesen foglalkoznak vele.

Voltak olyan fiatalok, akik megmaradtak a részvétel szintjén, de „önszerveződött” egy olyan ifjúsági társaság, akik a részvételen túl a foglalkozáson szerzett tapasztalataikat pl. a falunapok keretében, immár segítőként átadva segítettek az újabb foglalkozások lebonyolításánál a különböző technikák elsajátítását kipróbálóknak. Legnagyobb érdeklődés az arcfestést övezte, a társaság több tagja – nem törődve a rekkenő hőséggel – ebbe a területbe kapcsolódott be.

A fiatalok ezen csoportja tanúbizonyságot tett kitartásáról, kreativitásáról, melyet mi sem bizonyít jobban, minthogy továbbgondolták eddigi tevékenységüket és újabb technika kipróbálására és tökéletesítésére törekszenek. Érdeklődésüket felkeltette a hennafestés, ennek kapcsán kutatómunkába kezdtek, használva a modern technika adta lehetőségeket: az interneten tanulmányozzák a henna eredetét, a különböző motívumok jelentését, használatát. Valamint ezzel párhuzamosan kísérleti jelleggel kipróbálásra került a festés technikája is.

Bár a program véget ért, a fiatalok munkája tovább folytatódik több vonalon is, egyrészt megszerzett tapasztalataikat, tudásukat átadják az érdeklődőknek, másrészt a bennük felkeltett érdeklődés kapcsán újabb és újabb módszerek megismerésére törekszenek, amely közelebb viszi őket tágabb környezetük megismeréséhez.

*

KÉZMŰVES csoport megalakulása

Helyszín: Tanoda
Ideje: 2010. augusztus 18.
Az alakuló ülés résztvevői: mellékelt jelenléti ív szerint

A KÉZMŰVES csoport az Ifjúsági Információs Pont kézműves alprogramjának folytatásaként alakul (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0035)

Célunk:
- különböző kézműves technikák magas szintű elsajátítása, továbbadása
- környezetbarát anyagok felhasználása
- hétköznapi anyagok újrahasznosítása
- pályázati kiírásokba, programokba való bekapcsolódás

A KÉZMŰVES csoportnak mindenki tagja lehet, aki érdeklődik a kézművesség iránt és elfogadja céljainkat.

Az összejövetelek időpontjai az igény szerinti teendőktől függ, de legalább 2 hetente találkozunk.

 


Ifi közösség - Sport beszámoló

Munkánk során az eltelt időszakban folyamatos igényt tapasztaltunk a fiatalok részéről, hogy sporttal, testmozgással kapcsolatos programokat szervezzünk számukra. Különösen nagy igény mutatkozott a foci és az asztalitenisz iránt, hisz ezek feltételei adottak voltak a településen. Kezdeményezéseiket látván indítottuk el sportprogramunkat, melynek elsődleges célja a fiatalok hasznos időtöltésének biztosítása, aktív sportközösségek létrehozása volt. Fontosnak tartottuk, hogy ezek a közösségek önszerveződő módon jöjjenek létre. Ezért próbáltuk a program során már a kezdetekkor rájuk bízni, hogy milyen gyakran szerveznek edzéseket, milyen gyakorisággal vesznek azon részt, mikor rendeznek versenyeket. Ezen a téren a vártnál jobb eredményeket értünk el. Komoly edzések és versenyek, mérkőzések és rangadók színhelye volt Tarnabod.

A labdarúgás elsősorban a fiúk körében vált népszerűvé. Bár már korábban is kijártak a falu szélén található pályára a bőrt kergetni, de rendszeresség, szervezettség, és amit még fontosabbnak tartottunk, sportszerűség nem minden esetben jellemezte ezeket a mérkőzéseket. Célunk tehát ezesetben leginkább a szervezett keretek megteremtése, a csapatépítés, a szabályok ismeretének elsajátíttatása, a sportszerű játékra való nevelés volt. Helyi önkéntes segítőnk révén sikerült megvalósítani a mindennapos edzéseket, melyeket igen magas számban látogattak a fiatalok és az első hetek elteltével már maguk kérték, hogy az edzések ne csak délután, de délelőtt is legyenek megtartva. A nagy népszerűségnek köszönhetően szükségessé vált két új kapu beszerzése, melyet felnőttek segítségével és a helyi Elektronikai Bontóüzemmel együttműködve saját kezűleg készítettek el a fiatalok. Kezdetben nehézségeket okozott a csapatok kialakítása is. Mindenki a barátjával vagy a legjobbakkal szeretett volna játszani. A rendszeres edzések bevezetése ezt is megváltoztatta. Elfogadták, hogy a csapatok képességek, erőviszonyok és életkori sajátosságok szerint kerültek kialakításra. Másfél hónap elteltével jól szervezett, sportszerű edzéseket láthattunk. Erőfeszítéseik jutalmaként megrendeztük az első települési focikupát.

A kispályán megtartott mérkőzésekre 6 csapat nevezett, többségében azon fiatalokból szerveződve, akik rendszeres résztvevői voltak az edzéseknek is. A 15 mérkőzésből álló meccssorozat színvonalas és sportszerű játékot hozott. A korábbiakhoz képes már megmutatkoztak a csapatjáték erényei is. Mérkőzések kezdetekor kézfogással köszöntötték egymást, és a meccsek végén is gratuláltak egymásnak a játékosok. Persze minden csapat a győzelemre hajtott, de egymás tisztelete, buzdítása sem maradhatott el. Nézőközönségben sem volt hiány, ami tovább fokozta az esemény hangulatát.

A sikeren felbuzdulva felvetődött, hogy a környező települések csapataival is szervezzünk mérkőzéseket. Elsőként Tarnabodon sikerült egy hatcsapatos kupát megszerveznünk, majd Tarnazsadány adott helyszínt egy négycsapatos forduló megrendezésének. Fiataljaink jól szerepeltek ezeken a mérkőzéseken, igazi csapatként játszottak. Már itt felvetődött annak a lehetősége, hogy saját sportklub keretein belül folytathassák a fiúk kedvenc sportjukat. Szerencsére támogatásáról biztosított bennünket a Polgármester Úr is, mint megtudtuk, régi vágya volt egy saját csapat és sportklub létrehozása a településen. Ezzel összefüggésben vettük fel a kapcsolatot a verpeléti sportklubbal, akik örömmel fogadták csapatunkat és kezdeményezésünket. Az augusztus elején létrejött találkozó sok hasznos információt és lehetőséget tartogatott számunkra.

Napsütéses reggelen érkeztünk meg Verpelétre, leszálltunk a buszról és gyalog indultunk a helyi focipálya felé. Az előre megbeszéltek szerint ott találkoztunk Erdélyi Istvánnal, a Heves Megyei Labdarúgó Szövettség alelnökével. Önkéntes helyi segítőnk vezetésével a gyerekek másfél órás edzésen vettek részt a kiváló minőségű pályán, ezalatt Pető Zoltán polgármester úrral és Erdélyi Istvánnal egyeztettünk egy sportegyesület létrehozásának lehetőségeiről, feltételeiről. Ígéretet kaptunk, hogy Verpelét és sportvezetői a továbbiakban is támogatni fogják kezdeményezésünket. A tárgyalást és edzést követően a sportpálya büféjében egy üdítőt fogyasztottunk el, majd elindultunk a közeli várhegy megtekintésére.

A várhegyen egy hosszú sétát tettünk és az oktatótáblák segítségével megismertük kialakulását és természeti értékeit.
A kirándulást követően buszra szálltunk és Feldebrő felé vettük utunkat. Ott az „Éva Udvarház” és Fehérné Évike vendégszeretetét élveztük. Elsőként végig vezetett az udvarházon és bemutatta nekünk saját gyűjteményét és saját készítésű népművészeti remekeit, valamint az általa készített szörpöket, lekvárokat és befőtteket.
A nap zárásaként kemencében sült kenyérlángost ebédeltünk és házi készítésű szörpöt ittunk. Ez a nap nemcsak a kiváló pályán tartott edzés miatt maradt emlékezetes, de nagyon fontos volt csapatépítés szempontjából is. A fiúk nemcsak a pályán, de azon kívül is kezdtek csapatként együtt mozogni.

A program zárásaként vendégül láttuk az erki ifi és felnőtt csapatot is. A jó hangulatú mérkőzéseket hosszas beszélgetés követte. Jóleső érzés volt látni, hogy mennyi közös élményt tud adni a sport. Úgy zárult az esemény, hogy most már mi tettünk ígéretet, segíteni fogjuk törekvéseiket, hogy ők is edzéseket szervezzenek és csapatot állítsanak össze, melynek mindig szíves vendéglátói leszünk egy meccs erejére.

A program végére eredményként könyvelhetjük el, hogy megalakult egy masszív alapcsapat, mely méltón képviselheti a települést. Hozzáláttunk a sportegyesület szervezéséhez és pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzattal közösen a focipálya felújítására.

Az asztalitenisz edzések még kevésbé előrehaladott állapotban vannak. Mégis nagyszerű látni azt az elszántságot, amivel fiúk és lányok egyaránt nekivetették magukat az ütőknek és a labdának. A helyi általános iskolával együttműködve, annak tornatermében rendeztük be az edzőtermet számukra, és felnőttek segítségével folyamatosan zajlanak az edzések. A kezdeti erőviszonyokat itt is egy kupa megrendezésével mértük fel. A 16 versenyző mindegyike három szettes mérkőzésen mérte össze tudását a többiekkel. A három délutánt felölelő rendezvény végére igen szép labdamenetekkel, vidám pillanatokkal gazdagodtunk. További terveink közt szerepel, hogy a létrejövő sportklub keretein belül egy asztalitenisz szakosztályt is létrehozzunk.

*

Tarnabodi Ifjúsági Foci Klub
Alakuló ülés

Helyszín: Játszóház, Tarnabod
Ideje: 2010. május 10.
Résztvevők: jelenléti ív alapján

A tarnabodi Ifjúsági Foci Klub az Ifjúsági Információs Pont Sportprogramok című alprogramjának része- és eredményeként alakul meg (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0035).

Céljaink:

• A rendszeres edzések feltételeinek megteremtése
(Pálya, kapuk, hálók, mezek stb…)

• Rendszeres edzések meghírdetése és megtartása

• Környező települések hasonló korosztályú csapataival mérkőzések szervezése és lebonyolítása, esetleg kistérségi bajnokság kialakítása

• a Heves megyei bajnokságban való indulás feltételeinek és lefetőségének megteremtése.

A tarnabodi Ifjúsági Foci Klubnak tagja lehet mindenki, aki szeret focizni és céljainkat elfogadja, hajlandó azt munkájával támogatni, segíteni.

A klubtagok minden hónap végén összeülnek és a feladatokat áttekintik, az eredményeket értékelik. Ezek időpontjait plakáton kihírdetik.

 

*

Tarnabodi Ping-pong Klub
megalakuló jegyzőkönyv

Helyszín: Tornaterem, Tarnabod

Ideje: 2010. augusztus 07.

Résztvevők: jelenléti íven szereplők

A tarnabodi Ping-pong Klub az Ifjúsági Információs Pont Sportprogramok című alprogramjának alakul meg (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0035).

Céljaink:

• A rendszeres edzések feltételeinek megteremtése (eszközök, terem stb..)
• Rendszeres edzések meghírdetése és megtartása

• Környező települések hasonló korosztályú csapataival mérkőzések szervezése és lebonyolítása, esetleg kistérségi bajnokság kialakítása

• a Heves megyei bajnokságban való indulás feltételeinek és lefetőségének megteremtése.

A tarnabodi Ping-pong Klubnak tagja lehet mindenki, aki szeret ping-pongozni, jár edzéseinkre, betartja a szabályokat és hajlandó azt munkájával támogatni, segíteni.

A szükséges feladatokat, versenyek figyelését folyamatosan vállaljuk, és szükség szerint összehívjuk a tagokat, ha kell.